Li'l Red Riding Hood - Sam the Sham and the Pharoahs (1966)